Etula Group Oy:n yhteystietorekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §). (päivitetty 17.8.2018)

1. Rekisterinpitäjä
Etula Group Oy (jäljempänä ”Etula”)
Y-tunnus: 2129392-2
Kolohaavantie 20, 40320 Jyväskylä
www.etula.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Sami Etula
c/o Etula Group Oy
rekisteriasiat.(at)etula.fi

3. Rekisterin nimi

Etulan yhteystietorekisteri (jäljempänä ”Rekisteri”), jota käytetään asiakkuuteen, rahoitukseen, markkinointiin ja kontaktointiin sekä muuhun asialliseen Etulan toimintaan liittyvään yhteyteen. Rekisteri pitää sisällään myös tietoja Etulan toimintaan liittyvistä sähköisistä palveluista www.etula.fi, www.contact.farm ja www.angeltool.org.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Etulan toimintaan liittyvien suhteiden hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, tilannekuvan luomiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, myyntiin ja erilaisiin tutkimuksiin, joita voidaan toteuttaa yksilöidysti tai valittuina kohderyhminä joko sähköisesti tai manuaalisesti.

Tietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Etulan ja Etulan huolella valikoimien yhteistyökumppanien markkinointitarkoituksiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Etulan toiminta-ajatusta.

Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6, 7 ja 8 kohdat.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi, sukupuoli ja syntymäaika
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • sosiaalisen median tiedot
 • kuva
 • maa ja kieli
 • ammatti ja sidokset eri yrityksiin sekä työ- ja opiskeluhistoria
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä –tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • sähköisten palveluiden kirjautumis- ja käyttötietoja (esimerkiksi tunnus, salasana kryptattuna, nimimerkki)
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esimerkiksi uutiskirje tai muiden sosiaalisten medioiden tilaaminen), selaimen lähettämät tekniset tiedot (mm. IP-osoite, selain, selainversio, sivut, joita rekisteröity on saapunut ja missä vieraillut)
 • verkkokäyttäytymistiedot (esimerkiksi linkkien klikkaukset, käydyt sivut ja niissä käytetty aika sekä tulo- ja poistumissivut)
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (mm. kohdistetut toimenpiteet sekä osallistuminen)
 • yhteydenpidon hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (mm. puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
 • rekisteröidyn ilmoittamat tai eri lähteistä julkisesti kerätyt mielenkiinnon kohteet sekä niiden pohjalta analytiikan avulla pääteltyjä tietoja.
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista Etulan palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. verkkopalvelut, sosiaalinen media jne.) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten koulutusten tai tietoiskujen yhteydessä.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Etulan yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan Etulan harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja tämän selosteen mukaisesti esimerkiksi Etulan yhteistyökumppaneille.

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisten tai muiden tahojen vaatimuksesta voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä historiallista että tieteellistä tutkimusta varten. Tällöin luovutetut tiedot on muutettu mahdollisuuksien mukaan anonyymiseen muotoon.

Tiettyjä Rekisterin tietoja voidaan teknisistä syistä siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle. (Esim. Dropbox – USA, Googlen palvelut – USA ja Sveitsi, Trello USA ja Sveitsi, Whatsapp  – USA, LinkedIn – USA, Twitter – USA, Singapore, Australia ja Brasilia, Tawk.to – USA). Kaikki käytetyt palvelut täyttävät kuitenkin Suomessa voimassa olevat tietosuojavaatimukset.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaaliset aineisto sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus- kielto- ja korjausoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Etula kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Etula suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.