Toisinaan sijoittajan ja yrittäjän välillä näkemysero yrityksen valuaatiosta poikkeaa merkittävästi toisistaan ja syntyy ns. valuaatiokuilu. Sijoittaja optimoi tuottoja ja haluaa minimoida valuaation, kun taas yrittäjä haluaa maksimoida omistusosuuttaan ja maksimoi valuaation.  Valuaatiokuilu on yksi merkittävimpiä sijoitusneuvottelun keskeyttäviä tekijöitä, joista on paljon tutkmustietoakin (ks. esim. Mason & Harrison 1996; Lumme et al. 1998; Feeney et al 1999).

Tilanteissa, jossa sijoituskohde on erityisen kiinnostava, valuaatiokuilu eli virheellinen valuaatio ei keskeytä neuvotteluja välittömästi, vaan vaikeuttaa ja monimutkaistaa niitä. Tällöin sen poistamiseksi voidaan käyttää eri menetelmiä tai niiden yhdistelmiä. Perustapoja, joilla valuaation voidaan vaikuttaa ovat:

 • Perustajaosakkaiden palkat ja palkitseminen sekä Vesting-ehdot
 • Hallituspaikat
 • Osakkeiden dilutoitumista rajoittavat pykälät
 • Veto-oikeudet asioihin
 • Oikeudet saada tietoa
 • Rekisteröinti ja merkintäetuoikeudet sekä myötämyyntivelvoitteet (ja oikeudet)
 • Perustajaosakkaiden lunastusvelvoite

Bisnesenkeli ja pääomasijoittamisessa yllä mainitut asiat ovat kuitenkin ihan peruskauraa jokaisessa sopimuksessa ja niistä on harvoin apua valuatiokuilun paikkaamiseen. Siksi tarvitaan muita keinoa. Tämmöisiä ovat mm.

 • Optiot: Sijoittaja hyväksyy korkeamman valuaation, mutta vaatii oikeuden ostaa X % yhtiön osakkeita myöhemmin samalla valuaatiolla kuin sijoitushetkellä.
 • Vastuut epäonnistumisessa: Lisää perustajaosakkaiden vastuita ja velvoitteita epäonnistuttaessa – esimerkiksi sijoitus lainaksi, jonka yrittäjä on velvoitettu maksamaan 0,5X takaisin sijoittajalle, jos suunnitelma ei toteudu.
 • Alennettu valuaatio: Taataan sijoittajalle oikeus osallistua seuraavan kierroksen rahoituksen alennetulla valuaatiolla ja mahdollisesti määritellään seuraavan kierroksen maksimivaluaatio.
 • Osingonjako: Normaalia korkeammat osingot, jotka maksetaan sijoittajalle esim. erisarjaisten osakkeiden perusteella.

Yllä mainituista kolme ensimmäistä ovat semmoisia, joidaan käyttää kasvuyritysten kanssa. Neljäs semmoinen, joka toimii ns. kassavirtasijoitusten kanssa.

Ei ole olemassa oikeaa tai väärää valuaatiota, sillä viime kädessä yrityksen “oikea” valuaatio on molempien osapuolien hyväksymä hinta, johon vaikuttaa kaiken edellisten lisäksi mm. yleinen markkinatilanne sekä sen hetkinen neuvotteluasema. Kummalla osapuolella on pakko saada sopimus ja kumpi voi jättää sen tekemättä.